1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba.

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Jan Dragomir, Nerudova 269/16, Nový Jičín, 74101, IČ: 03885763,
 e-mail: jandragomir1@gmail.com Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

2. Informace o produktech

Informace o produktech jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách www.dragomir.cz Produkty a služby jsou zpřístupněny. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

3. Ochrana autorských práv

Produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dní od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího jandragomir1@gmail.com.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.

6. Platba

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávky. Po odeslání přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

7. Garance vrácení peněz

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu jandragomir1@gmail.com Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do 10 dní od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu zakoupený produkt následně odeslán na jeho zvolenou adresu.

9. Reklamace – nedoručení produktu

V případě, že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt a produkt nebyl doručen nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese jandragomir1@gmail.com

10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

11. Vyloučení odpovědnosti

Zakoupením produktu rozumíte, že jakékoli použití informací z těchto Předmětů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost.

Veškeré informace v jednotlivých videích a článcích na stránce www.dragomir.cz vycházejí pouze z vlastních zkušeností autora. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto Jan Dragomir není zodpovědný za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Každý zákazník, který si koupí některý z produktů je plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Poskytovatel tímto nezaručuje kupujícímu uzdravení či zlepšení jeho zdravotního stavu při použití produktu, který si zakoupil. Dále poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou nesprávným užíváním produktu. 

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmeno j  NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Nauč se cvičit správně
20 cviků na břišní svaly

Naučím Tě jak správně cvičit

Děkuji za za důvěru, nebudeš litovat.

Něco se stalo špatně.